Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Cele stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

1. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

a. wzrostu jakości produktów i usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą,
rekreacją,
b. działanie na rzecz podnoszenia jakości produktów i usług ubezpieczeniowych,                                 c. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat produktów ubezpieczeniowych i
finansowych,
d. wzrostu standardów i jakości pracy osób ?członków stowarzyszenia, oferujących
produkty i usługi związane z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
e. zwiększanie społecznej świadomości w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń
komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz funkcjonowania rynku
ubezpieczeniowego i motoryzacyjnego,
f. popularyzacja wiedzy o ryzyku, metodach przeciwdziałania jego realizacji oraz roli i
zadaniach ubezpieczeń komunikacyjnych,
g. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
ubezpieczeniowej i finansowej,
h. podnoszenia kultury uczestnictwa w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników,
i. podniesienia bezpieczeństwa na drogach,
j. integracji środowisk związanych społecznie i zawodowo z bezpieczeństwem ruchu
drogowego,
k. obrony praw i interesów członków stowarzyszenia – osób niepełnosprawnych,
uczestników ruchu drogowego,
l. obrony praw i interesów członków stowarzyszenia – konsumentów produktów i
usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
m. edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników ruchu
drogowego,
n. edukacji zawodowej dostawców produktów i usług- członków stowarzyszenia
związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
o. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk i
uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności stowarzyszenia
p. tworzenia wysokich standardów wśród osób ? członków stowarzyszenia, społecznie
i zawodowo związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
q. pomoc członkom stowarzyszenia, poszkodowanym w wyniku wypadku losowego
lub z przyczyn zdrowotnych objętych ubezpieczeniem,
r. przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych,
s. wspieranie osób- członków stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
aktywnego wypoczynku i rekreacji,
t. wspieranie osób-członków stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
poprawy kondycji zdrowotnej,
u. wspieranie osób- członków stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
przedsięwzięć kulturalnych, przedsięwzięć podnoszących poziom wiedzy i standard
życia,
v. reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków
stowarzyszenia, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji,
organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach
wynikających z przedmiotu działania stowarzyszenia i obowiązujących przepisów.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. organizowanie szkoleń podnoszących umiejętności i kulturę jazdy kierowców,
b. szkolenia dostawców, sprzedawców produktów i usług związanych z rynkiem
motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją podnoszące kulturę i jakość obsługi
konsumentów,
c. organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy o produktach finansowo ?
ubezpieczeniowych,
d. organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez,
e. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
f. działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, dotyczące problemów bezpieczeństwa
komunikacyjnego,
g. organizowanie seminariów, szkoleń, prelekcji, kursów dotyczących problematyki
bezpieczeństwa komunikacyjnego,
h. podejmowanie działań mających na celu uruchomienie i wspieranie procesów
ustawodawczych związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz z jakością
produktów i usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
i. prowadzenie własnej działalności informacyjnej, wystawienniczej, promocyjnej
oraz wydawniczej,
j. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie motoryzacji w
kraju i za granicą,
k. propagowanie kultury podróży i bezpieczeństwa na drogach,
l. popularyzację nowoczesnych metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych,
m. opracowywanie autorskich produktów i usług
związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
n. uczestniczenie w pracach nad tworzeniem produktów
dotyczących działalności ubezpieczeniowej, finansowej oraz koordynowanie
współpracy w tym zakresie,
o. działanie na rzecz zapewnienia racjonalnej ochrony
interesów konsumentów produktów i usług ubezpieczeniowych oraz finansowych w
sposób gwarantujący jednoczesne respektowanie ekonomicznych celów działania
dostawców tych produktów i usług oraz podmiotów z nimi związanych,
p. współdziałanie z osobami, organizacjami,
Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie służącym realizacji celów stowarzyszenia, w
szczególności z Polskim Związkiem Motorowym, PIU, UFG, PBUK, IGUiOR,
Rzecznikiem ubezpieczonych,
q. inicjowanie nowoczesnych i uniwersalnych
(globalnych) rozwiązań organizacyjnych w zakresie likwidacji szkód w celu:


-sprostania wymogom prawa w zakresie szybkości postępowania,
-ograniczania kosztów likwidacji,
-podnoszenia poziomu likwidacji technicznej i merytorycznej.


r. badanie rynku motoryzacyjnego, jego potencjału
ubezpieczeniowego i analiza ryzyka ubezpieczeniowego. Wykonywanie w tym
zakresie ocen, ekspertyz i wydawanie opinii oraz tworzenie założeń do programów
prewencyjnych i ubezpieczeniowych,
s. inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dla
przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych,
t. organizację konkursów propagujących wiedzę z
obszarów działania stowarzyszenia,
u. prowadzenie własnych ośrodków rekreacyjnych,
szkoleniowych i turystycznych.

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.