Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Kompleksowy wykaz wszystkich interwencji i inicjatyw „Najlepszej Drogi” - Najlepsza Droga

Kompleksowy wykaz wszystkich interwencji i inicjatyw „Najlepszej Drogi”

 1. STOWARZYSZENIE „”NAJLEPSZA DROGA” JEST AUTOREM ZMIAN W ZAKRESIE:

1. Poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR,

2. Autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE,

3. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,

4. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,

5. Autorem ujednoliconego z Niemieckim BAG stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,

6. Autorem poprawy błędnego tłumaczenia Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia 2010 r .,

7. Autorem poprawy błędnego tłumaczenia rozporządzenia 1071/2009 WE,

8. Autorem analizy projektu nowelizacji  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151,

9. Stowarzyszenie jest autorem nowelizacji tzw.: „specustawy autostradowej”.

 1. WYKAZ PRAC, OPRACOWAŃ ORAZ PISM WYKONANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

ZADANIA WŁASNE ZREALIZOWANE W ROKU 2011:

1. Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 6 ust 1 lit. a,

2. Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 4 ust. 2 litera b,

3. Zapytanie o stanowisko GITD dotyczące nakładania nielegalnych kar w wysokości 3000 zł „za bramownice”,

4. Ponowne pismo do GITD dotyczące bezprawnego nakładania kara za jazdę po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty,

5. Pismo prawne do Ministerstwa Infrastruktury – w sprawie zasad dopuszczenia przewoźników do infrastruktury przystankowej (prywatnej) na liniach regularnych,

6. Pismo prawne do MI w sprawie formy „poświadczenia sytuacji finansowej” po 4 grudnia 2011r.

 1. PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2011:

1. Pismo w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego),

2. Pismo z dnia 19 styczeń 2012 r. do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,

3. Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,

4. Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,

5. Organizacja Konferencji Transportowej w Jerzmanowicach w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,

6. Uczestnictwo 5 – krotnie w Podkomisjach Sejmowych w pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 1454.

 1. ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2012:

1. Petycja z dnia 02 maja 2012 r. do Parlamentu Europejskiego w sprawie czasu pracy kierowców w oparciu o Rozporządzenie 561/2006 WE i Rozporządzenia 1071/2009 WE,

2. Pismo z dnia 05 czerwca 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego W Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie pilotażu pojazdów ponadnormatywnych,

3. Pismo z dnia 25 czerwca 2012 r. do Premiera w sprawie nielegalnie nakładane kary za przejazd przez bramownice,

4. Pismo z dnia 26 czerwca 2012 r. do MTB i GM w sprawie możliwości zarządzaniem transportem przez obcokrajowca spoza UE na podstawie CKZ,

5. Pismo z dnia 16 lipiec 2012 r. do UOKiK oraz MT w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Nowym Sączu,

6. Pismo z dnia 13 lipiec 2012 r. do MTB i GM w sprawie interpretacji Rozporządzenia 1071/2009 WE w zakresie zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie firmy transportowej,

7. Pismo z dnia 20 lipca 2012 r. do NIK w sprawie ważenia pojazdów na podstawie instrukcji obsługi,

8. Pismo z dnia 27 lipca 2012 r. do MT w sprawie odmowy przyjmowania sprawozdań finansowych przez BTM oraz Starostwa Powiatowe od małych przedsiębiorców,

9. Pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. do MTB i GM w sprawie Interpretacji zapisów w zakresie zasad wyliczenia „prędkości technicznej” – sygnatura – 1/KPV/13/08/2012/MM/2,

10. Pismo do Straży Miejskiej w Krakowie w zakresie wprowadzania w błąd przez Strażników kierowców w zakresie art. 130 a.,

11. Odpowiedź z dnia 20 sierpnia 2012 r. na pismo Ministra Transportu w sprawie pisma ND dotyczącego zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie lub w bazie przedsiębiorstwa, sygnatura – 3/KPV/20/08/2012/MM/1,

12. Pismo z dnia 9 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie praktycznej potrzeby dokonania przez Ministerstwo Transportu wiążącej wykładni przepisów o obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych – na przykładnie dowożenia dzieci do szkoły,

13. Pismo z dnia 23 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego ; wykładni roli gminy winny być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy – sygnatura – 5/KPV/23/08/2012/MM/1,

14. Pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezczynności organu tj. Ministerstwa Transportu w sprawie bezczynności organu tj. Ministerstwa Transportu w sprawie ciążącego na nim obowiązku przypomnienia gminom o przestrzeganiu obowiązującego prawa.. Przypomnienie to dotyczy zagadnień uregulowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010/Dz.U. 2011 Nr.5,poz. 13 i wynika ze: stanu faktycznego nie przestrzegania przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowymi przez liczne gminy w Polsce. Taki stan faktyczny powoduje pilną konieczności renegocjacji zawartych przez te gminy umów z operatorami dworców autobusowych. – na przykładzie gminy Nowy Sącz ; uzyskania i nadużywania przez przywołanych wyżej operatorów pozycji dominującej w świetle przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów, oraz zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji – sygnatura: 6/KPV/24/08/2012/MM/1,

15. Pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji – wobec różnorodnego stanowiska Starostw Powiatowych i BTM – czy sprawozdanie finansowe powinno być składane przez przewoźników każdorazowo (corocznie aktualne) – czy też może być złożone jednorazowo ? Wykładnia dokonana przez Ministerstwo Transportu winna stanowić podstawę dla jednolitej praktyki wszystkich urzędów administracji publicznej (w tym BTM) – sygnatura – 7/KPV/29/08/2012/MM/1,

16. Pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za merytoryczną odpowiedzi na pismo naszego Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie dotyczącej zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego UE na stanowisku zarządzającego transportem. Sygnatura : 8/KPV/31/08/2012/MM/1,

17. Pismo w sprawie pełnej realizacji przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego wniosków pokontrolnych NIK z przeprowadzonej przez nią kontroli w zakresie ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy. W szczególności chodzi o wnioski dotyczące wiarygodności pomiarów masy całkowitej pojazdów za pomocą wag przenośnych do pomiarów statycznych,

18. Podziękowania dla Ministra Transportu za zajęcie stanowiska w sprawie wyliczenia „prędkości technicznej” o której mowa w paragrafie 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy.

19. Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2012 r. dot.: bezpodstawnego i sprzecznego z treścią normy prawnej nakładania na tysiące obywateli bardzo wysokich kar w oparciu o wytyczne Ministerstwa Transportu. Pismo: 8/KPV/17/09/2012/MM/1,

20. Pismo z dnia 21.09.2012 r, do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za odpowiedź na pismo z dnia 27.07.2012 roku w sprawie domowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych. Pismo 9/KPV/21/09/2012/MM/1,

21. Pismo z dnia 9 października 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładania przez Inspekcję Transportu Drogowego kar grzywny na przewoźników. Pismo: 9/KPV/09/10/2012/MM/1,

22. Pismo z dnia 5 listopada 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładane kary za przejazd przez bramownice,

23. Pismo z dnia 14 grudnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ponownego rozpatrzenia pism, które wystosowała Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga,

24. Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,

25. Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,

26. Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,

27. Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,

28. Ponowne pismo z dnia 8 lipca 2012 r. na skandaliczna odpowiedź z Urzędu Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym – sygnatura – 1/KPV/08/08/2012/MM/1,

29. Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Krakowie. – sygnatura – 4/KPV/20/08/20120/MM/2,

30. Pismo z dnia 04 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta na temat zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,

31. Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie,

32. Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie interwencji w imieniu jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,

33. Pismo z dnia 15 października 2012 r. do Wojewody Małopolskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,

34. Pismo z dnia 19 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Kielce oraz pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,

35. Pismo z dnia 24 października 2012 r. do Prezydenta Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,

36. Pismo z dnia 6 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezprawnego uzależnienia przez Straż Miejską wydania usuniętego pojazdu/na koszt właściciela/od wcześniejszej zapłaty przez niego grzywny.

37. Pismo z dnia 13 listopada 2012 r. do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej dotyczące artykułu umieszczonego w dzienniku Gazeta Wyborcza w sprawie opłat viaTOLL,

38. Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,

39. Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Starosty Powiatu Wadowickiego w sprawie dyskryminacji działań podjętych wobec członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,

40. Skarga z dnia 15 listopada 2012 r. wystosowana do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w imieniu członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,

41. Protest z dnia 15 listopada 2012 r. do Redakcji TVP Kraków w sprawie materiału wyemitowanego w TVP Kraków w wydaniu Kroniki w dniu 12 listopada 2012 r.,

42. Pismo z dnia 16 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga ,

43. Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zagadnienia związanego ze spółką z o.o. RDA Kraków.

44. Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do redaktora „Gazety Prawnej” w sprawie artykułu zamieszczonego dnia 30 października 2012 r. w dzienniku „Gazeta Prawna”.

45. Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

 1. ZADANIA WŁASNE I AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2013:

1. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczącego wysokości stawek pobieranych od przewoźników. sygnatura 1/KPV/16/01/2013/MM/1,

2. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Andrychów w sprawie dotyczącej jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. sygnatura 2/KPV/16/01/2013/MM/2,

3. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Szefa Gabinetu Politycznego w celu spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem Januszem Piechocińskim sygnatura 3/KPV/31/01/2013/MM/1,

4. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie naliczania kar za bramownice. sygnatura 4/KPV/31/01/2013/MM/2,

5. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wielokrotnego nakładania kar przez Inspekcje Transportu Drogowego . sygnatura 5KPV/31/01/2013/MM/3,

6. Pismo z dnia 7 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników na dworcach. Sygnatura 6/KPV/07/02/2013/MM/1,

7. Pismo z dnia 11 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowych Sygnatura 7/KPV/11/02/2013/MM/1,

8. Pismo z dnia 12 luty 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie wysokości stawek pobieranych od przewoźników. Sygnatura 8/KPV/12/02/2013/MM/1,

9. Pismo z dnia 27 luty 2013 r. do Posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy. Sygnatura 9/KPV/27/02/2013/MM/1,

10. Pismo z dnia 28 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ograniczenia dostępu do przystanków w Rzeszowie dla przewoźników. Sygnatura: 10/KPV/28/02/2013/MM/1,

11. Pismo z dnia 15 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych . Sygnatura: 11/KPV/15/03/2013/MM/1,

12. Pismo z dnia 18 marca 2013 r. do Mecenasa reprezentującego RDA Sp. z o. o. w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników. Sygnatura: 12/KPV/18/03/2013/MM/1,

13. Pismo z dnia 19 marca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji administracyjnej przez urząd GITD bez podania podstawy prawnej. Sygnatura: 13/KPV/19/03/2013/MM/1,

14. Pismo z dnia 09 kwietnia 2014 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot.: pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),

15. Pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r. do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga . Sygnatura: 14/KPV/29/04/2013/MM/1,

16. Pismo z dnia 29 maja 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych przez organy administracji. Sygnatura: 15/KPV/29/05/2013/MM/1,

17. Pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie artykułu z Rzeczpospolitej dotyczącego systemu ViaToll. Sygnatura: 16/KPV/06./06/2013/MM/1,

18. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udziałów Gminy Miejskiej Kraków w RDA Sp. z o. o. Sygnatura: 17/KPV/10/06/2013/MM/1,

19. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie interwencji dotyczącą członka Stowarzyszenia. Sygnatura: 18/KPV/10/06/2013/MM/2,

20. Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Burmistrza Gminy Olkusz w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 20/KPV/23/07/2013/MM/1,

21. Pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 21/KPV/25/07/2013/MM/1,

22. Wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kierowanie wszelkich wezwań do użytkownika pojazdu zamiast do właściciela z powodu wysokich kosztów, jakimi obarcza leasingodawca leasingobiorcę z tytułu odpowiedzi na wezwania GITD Sygnatura: 22/KPV/30/07/2013/MM/1,

23. Pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziękowania za przesłane pismo do Stowarzyszenia dotyczące systemu viaTOLL. Sygnatura: 23/KPV/25/07/2013/MM/2,

24. Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. Sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1,

25. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. Sygnatura: 25/KPV/08/08/2013/MM/2,

26. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów w kontekście relacji pomiędzy zaświadczeniem działalności kierowcy, a uregulowaniami ustawy o czasie pracy kierowców, uregulowań Kodeksu Pracy, uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, a także umowy międzynarodowej AETR. Sygnatura: 26/KPV/08/08/2013/MM/3,

27. Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 r. do Ministra Zdrowie dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Sygnatura: 27/KPV/14/08/2013/MM/1,

28. Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Sygnatura: 28/KPV/02/09/2013/MM/1,

29. Pismo z dnia 10 września 2013 r. do Ministra Transportu Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Najlepsza Droga przez Kancelarię Prawną Viggen Sp. Jawna. Sygnatura: 29/KPV/10/09/2013/MM/1,

29. Pismo z dnia 16 września 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowym Sączu w sprawie interwencji odnośnie jednego członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Sygnatura: 30/KPV/16/09/2013/MM/1,

30. Wniosek z dnia 23 października 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjaśnienia nieprawidłowości treści „zaświadczenia działalności kierowców” o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sygnatura: 31/KPV/23/10/2013/MM/1.

 1. ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2014:

1. Pismo z dnia 17 stycznia 2014 r. do Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące stanowiska prawnego przygotowanego dla MTBiGM w sprawie udzielenia przez państwo polskie ewentualnej „pomocy publicznej” w przypadku wypłaty zaległych należności dla podwykonawców budujących drogi krajowe oraz autostrady. Sygnatura: 1/KPV/17/01/2014/MM,

2. Pismo z dnia 10 marca 2014 r. do W-ce Premier Rady Ministrów RP w sprawie wypłaty zaległych należności dla podwykonawców budujących drogi krajowe oraz autostrady. Sygnatura: 2/KPV/10/03/2014/MM/1,

3. Pismo z dnia 10 marca 2014 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie wniosku o zbadanie legalności Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu. Sygnatura: 3/KPV/10/03/2014/MM/2,

4. Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254). Sygnatura: 4/KPV/09/04/2014/MM/1,

5. Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. do Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy prawnej w nadzorze nad implementacją międzynarodowych aktów prawnych o zasięgu: Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii, a także o zasięgu Euroazjatyckim w obszarze branży transportu drogowego. Sygnatura: 5/KPV/09/04/2014/MM/2,

6. Pismo z dnia 23.06.2014 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254). Sygnatura: 6KPV/23/06/2014/MM/1,

7. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” do Prokuratora Generalnego z 12.12.2014 r. w przedmiocie wyroku sygn. akt: I PK 71/13, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej,

8. Spotkanie w GDDKiA w Łodzi w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

9. Spotkanie z Likwidatorem Unidex Sp.zo.o. w sprawie zgłoszenia nierozliczonych wierzytelności członków Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” budujących autostradę A-1 do listy wierzytelności Budbaum S.A.,

10. Wielokrotny Kontakt z Likwidatorem Unidex Sp. zo.o. oraz księgową likwidatora w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1. (Łącznie odbyło się kilka kontaktów osobistych i telefonicznych w przedstawicielami i prawnikami GDDKiA w Łodzi w przedmiotowym zakresie),

11. Kontakt z Syndykiem Masy Upadłości Budbaum S.A. oraz księgową syndyka w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

12. Wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

13. Ponowna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa oraz przedstawicielami GDDKiA w Warszawie (Panem Miłkiem i Troszyńskim) w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

14. Kolejna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

15. Jeszcze jedna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

16. 3 spotkania z Panią Poseł Libera Małecką w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1.

 1. ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2015:

1. 3 spotkania z Panią Poseł Libera Małecką w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

2. Spotkanie w Sejmie RP z Panią Poseł Katarasińską w celu ok,reślenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

3. Spotkanie z Panią Minister Transportu Marią Wasiak – spotkanie w Sosnowcu w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

4. Spotkanie z Panią Minister Transportu Marią Wasiak oraz dyrektorami departamentów w MT – w spotkanie w Sosnowcu w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

5. Korespondencja z sądem w Lublinie w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

6. Spotkanie w Katowicach z Wice Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem w sprawie rozliczenie robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

7. Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim z Posłem Grzegorzem Wojciechowskim z Komisji Sprawiedliwości w sprawie rozliczenie robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

8. Spotkanie w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości z Wice Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz Dyrektorem Biura Politycznego Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

9. Spotkanie w Krzeszowicach z Łukaszem Smółką Szefem Gabinetu Politycznego w sprawie rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

10. Uczestnictwo w posiedzeniu Sądu w Lublinie w celu wpisania wierzycieli (podwykonawców) firmy Unidex do listy masy upadłości firmy Budbaum S.A. w celu rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,

11. Ponowny wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 15.01.2015 r. do Prokuratora Generalnego w przedmiocie wyroku z dnia 10 września 2013 r. wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich,

12. Zapytanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 5.06.2015 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w przedmiocie retro aktywnego wyroku z dnia 10 września 2013 r., wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki,

13. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 21 czerwca 2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego dot. Postanowienia Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r., wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego – Biura Studiów i Analiz,

14. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 23.06.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., wysłany do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki,

15. Pismo z dnia 28.08.2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad wypłat na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej i EOG minimalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy pracowników delegowanych do pracy za granicą w trybie uregulowań międzynarodowego prawa pracy, a w szczególności w trybie uregulowań Dyrektywy 96/71 WE,

16. Zawezwanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z 19.10.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie informacji zaprezentowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dokumencie „ Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie,

17. Wniosek o pomoc prawną Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP z 2.12.2015 r.,

18. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie z 14.12.2015 r.,

19. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie z 23.12.2015 r.

IX. INTERWENCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2016:

1. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. odpowiedzi Pani Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zgłoszonych przez stowarzyszenie uzasadnionych podejrzeń nieprawidłowości w orzecznictwie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych kierowców, zgłoszonych do SN pismem z dnia 4 lutego 2016 r.,

2. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. mankamentów polskiego wymiaru sprawiedliwości,

3. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Premier Beaty Szydło na temat likwidacji lub reorganizacji Inspekcji Transportu Drogowego

4. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dot. oceny projektu nowelizacji ustawy i delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,

5. Pismo z dnia 21 kwietnia 2016 r. do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dot. pisma z dnia 8 kwietnia 2016 r. ws. orzecznictwa w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych,

6. Pismo z dnia 2 czerwca 2016 r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego RP dot. błęfu w Uchwale 7 sędziów SN z dnia 12 czerwca 2014 r. ,

7. Skarga z dnia 5 lipca 2016 r. do Komisji Europejskiej ws. wypłaty płacy minimalnej w Niemczech oraz Francji,

8. Pismo z dnia 8 lipca 2016 r. do Zastępcy GDDKiA ws. budowy drogi ekspresowej S17,

9. Pismo z dnia 10 sierpnia 2016 r. do Prokuratora Generalnego dot. orzecznictwa Sądu Najwyższego i niektórych sądów powszechnych w zakresie wypłaty kierowcom ryczałtów noclegowych,

10. Pismo z dnia 2 września 2016 r. do Rzecznika Dyscyplinarnego dot. odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego SN z dnia 27 lipca 2016 roku sygn. Pisma L.dz.RD 10.16 dotyczącą w szczególności wyroku SN z 10 września 2013 roku o syg. I PK 71/13 oraz innych zgłoszonych prrzeze mnie rozstrzygnięć SN. Dotyczących wypłaty kierowcom ryczałtów noclegowych za noclegi zrealizowane w specjalistycznych kabinach noclegowych (bez poniesienia kosztu noclegu),

11. Pismo z dnia 9 sierpnia 2016 r. do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dot. odpowiedzi Pani Prezes Sądu Najwyższego z dnia 1 sierpnia 2016 roku Sygn. Pisma BSA III-055-146/15.

12. Wywiad z dziennikarzem Polskiego Radia 24 w Warszawie w zakresie projektu likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego,

X. INTERWENCJE WS. POSZKODOWANYCH PRZY BUDOWIE AUTOSTRADY A-1 W LATACH 2012-2016:

 1. 1. Pismo kierowane do parlamentarzystów z wnioskiem o wsparcie w rozliczeniu wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 2. 2. Uzyskanie oświadczenia senatora Ortyla w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 3. 3. Wniosek do Marszałek Sejmu E. Kopacz o pomoc w rozliczenie wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 4. 4. Projekt nowelizacji „specustawy autostradowej” wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. i Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”,

 5. 5. Uzyskanie odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na wniosek o spotkanie w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 6. 6. Uzyskanie odpowiedzi Ministerstwa Transportu na zgłoszenie projektu „specustawy autostradowej”,

 7. 7. Korespondencja z GDDKiA w Warszawie w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 8. 8. Korespondencja z Ministerstwem Transportu w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 9. 9. Przygotowanie Stanowiska prawnego Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” w sprawie możliwości rozliczenia wierzytelności bez naruszenia zasady „pomocy publicznej” (sporządzone po odpowiedzi Ministerstwa, iż zasada „pomocy publicznej” stoi na przeszkodzie rozliczenia przedmiotowych wierzytelności w trybie zaproponowanym w projekcie nowelizacji „specustawy autostradowej” zaproponowanej przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”),

 10. 10. Uzyskanie informacji Ministerstwa Infrastruktury w sprawie „pomocy publicznej” w kontekście projektu nowelizacji „specustawy autostradowej” przygotowanej przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”,

 11. 11. Uzyskanie odpowiedzi MSZ, potwierdzającej w pełni stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. i Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”, iż przygotowany projekt nowelizacji specustawy autostradowej nie narusza zasady pomocy publicznej,

 12. 12. Pismo z prośbą o pomoc do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej,

 13. 13. Pismo Dyrektora Biura Prawnego GDDKiA z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Kuratora Unidex Sp.zo.o.,

 14. 14. Pismo Dyrektora Biura Prawnego GDDKiA z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Sądu Rejonowego w Lublinie,

 15. 15. Pismo Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie,

 16. 16. Prośba o spotkanie do GDDKiA w Łodzi,

 17. 17. Ponowna prośba o spotkanie do GDDKiA w Łodzi,

 18. 18. Pismo GDDKiA w Łodzi z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Sądu Rejonowego w Lublinie,

 19. 19. Uzyskanie wyjaśnienienia Likwidatora „Unidex Sp. zo.o.”,

 20. 20. Zgłoszenie potwierdzenia wierzytelności (z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” przez Likwidatora Unidex Sp.zo.o., do GDDKiA w Łodzi,

 21. 21. Korespondencja GDDKiA w Łodzi do likwidatora Unidex Sp.zo.o. (z inicjatywy Stowarzyszenia Najlepsza Droga”),

 22. 22. Korespondencja GDDKiA w Łodzi do Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” ,

 23. 23. Wniosek do pani poseł Libera-Małeckiej o pomoc w rozliczeniu wierzytelności za pracy wykonane przy budowie autostrady A-1,

 24. 24. Pismo do Likwidatora „Unidex” z prośbą o zgłoszenie przedmiotowych wierzytelności,

 25. 25. Pismo Poseł Libera Małeckiej do GDDKiA z prośbą o rozliczenie wierzytelności za budowę autostrady A-1,

 26. 26. Uzyskanie odpowiedzi GDDKiA do Poseł Libera Małęckiej,

 27. 27. Zgłoszenie przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”, wierzytelności do Sądu Rejonowego w Białymstoku,

 28. 29. Uczestnictwo zastępcy procesowego Natalii Sołtowskiej w rozprawie w Białymstoku,

30. Wywiad z dziennikarzem portalu Jagielloński 24 w sprawie dotyczącej rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych członków ND w kwestii rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga, poszkodowanych przy budowie autostrady A-1.

Łącznie: 172 interwencje lub inicjatywy.

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

Wykaz prac Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” zrealizowanych do roku do 2016

Wykaz prac Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” zrealizowanych do roku do 2016

STOWARZYSZENIE ”NAJLEPSZA DROGA” JEST AUTOREM ZMIAN W ZAKRESIE: Poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR, Autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE, Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”, Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”, Autorem ujednoliconego z Niemieckim

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2011

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2011

Pismo do MI w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego), Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku, Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian

Zadania własne o zasięgu ogólnokrajowym w roku 2012

Zadania własne o zasięgu ogólnokrajowym w roku 2012

  Petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie czasu pracy kierowców w oparciu o Rozporządzenie 561/2006 WE i Rozporządzenia 1071/2009 WE, Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego W Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie pilotażu pojazdów ponadnormatywnych, Pismo do Premiera w sprawie nielegalnie nakładane kary za przejazd przez bramownice, 4Pismo do MTB i GM w sprawie możliwości

Interwencje lokalne na zlecenie członków Stowarzyszenia w 2012 roku

Interwencje lokalne na zlecenie członków Stowarzyszenia w 2012 roku

Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach, Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach, Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2012

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2012

Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.