Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” - Najlepsza Droga

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Uwagi do pkt 2 projektu ustawy o czasie pracy kierowców:

Uzasadnienie druk 4061:

W uzasadnieniu do nowelizacji art. 8 ustawy o czasie pracy kierowców podkreślono, że zabronione jest planowanie czasu pracy, aby w danej dobie pracownik miałby wykonywać pracę powyżej 8 godzin w systemie podstawowym lub powyżej 10 (12) godzin w systemie równoważnym. Jako ?rozwiązanie? powyższej kwestii zaproponowano wprowadzenie indywidualnego rozkłady czasu pracy.

Uwagi krytyczne do pkt 2 projektu ustawy o czasie pracy kierowców :

STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” jest przeciwne wprowadzeniu indywidualnego rozkładu czasu pracy, na wniosek pracodawcy, a nie pracownika, tak jak reguluje art.142 kodeksu pracy. Zgodnie z komentowanym przepisem pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wniosek pracownika jest formą oferty i nie ma charakteru wiążącego dla pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy nie określają, czy wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy ma charakter stały czy też okresowy. Decyduje o tym porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Zgodnie z projektem ustawy o czasie pracy kierowców to pracodawca ustala różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, za którą pracownik nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia, co będzie konsekwencją naruszenia praw pracowniczych.

Propozycja STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

W związku z tym, że zgodnie z art 8.4 rozporządzenia WE 561/2006 kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku, proponujemy dodanie do art. 2 o czasie pracy kierowców pkt 6 lit b  następującej treści:
Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma prawo do najwyżej trzech skróconych dziennych odpoczynków pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

UZASADNIENIE:
Wprowadzenie w życie komentowanego przepisu będzie wyjątkowo umożliwiało zaplanowanie przez pracodawcę czasu pracy kierowcy w godzinach nadliczbowych.

Uwagi do pkt 4 projektu ustawy o czasie pracy kierowców:

Propozycja STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

Proponujemy również nowelizację art.  15 ust. 4, który obecnie brzmi:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

 UZASADNIENIE:
Równoważny system czasu pracy jest bardzo często stosowany w firmach transportowych  ze względu na jego elastyczność. Obecnie  art. 15 ust. 4 ustawy o czasie pracy kierowców uzależnia stosowanie 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego od szczególnie uzasadnionych przypadków.
Komentowana ustawa  nie określa jakie muszą nastąpić  ?szczególne okoliczności?  do zastosowania  3 miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca ma obowiązek przed wprowadzeniem 3 miesięcznego  okresu rozliczeniowego zawiadomienia właściwego inspektora  pracy.  Co do zasady przedsiębiorcy- pracodawcy nie  powiadamiają okręgowej inspekcji pracy,   która de facto jest tylko informowana , ale nie wyraża zgodny na stosowanie omawianego systemu czasu pracy.

Projekt nowelizacji STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

art.15 ust.4 Okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak  niż do 3 miesięcy.
Dodatkowo proponujemy uchylenie art 18 ust 2, który obecnie brzmi:
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okresy rozliczeniowe określone w art. 15 ust. 3-5 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.
Uwagi do pkt 8 projektu ustawy o czasie pracy kierowców:

Uwagi krytyczne do pkt 8 projektu ustawy o czasie pracy kierowców:

STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” jest przeciwne nieewidencjonowania godzin pracy, ponieważ może to prowadzić do naruszeń pracodawców w zakresie prawidłowości naliczania wynagradzania pracowników. Brak ewidencji tylko „pozornie” zabezpiecza interesy przewoźników, ponieważ jeżeli  np. pracodawca wypłaca co miesiąc pracownikowi stały ryczałt  za pracę w godzinach nadliczbowych/za pracę w porze nocnej to i tak narusza prawa pracownicze,  gdy  jego wysokość będzie zaniżona w stosunku do przepracowanych godzin.
Należy podkreślić, że  celem ewidencji jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Ryczałt za godziny nadliczbowe reguluje art. 1511 § 4  kodeksu pracy, natomiast  za pracę w porze nocnej reguluje przepis art. 1518 § 2,  które mają zastosowanie do ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z tymi przepisami  ryczałt może być stosowany  wyłącznie, jeżeli praca wykonywana stale poza zakładem pracy.  Należy pamiętać, że pomimo zryczałtowania godzin nocnych/nadliczbowych  wypłacenie należności za ryczałt ma odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu  pracy. Jeżeli pracodawca nie prowadzi ewidencji to z skąd wiadomo czy wynagrodzenie zostało prawidłowo naliczone i  wypłacone?
Projekt uzasadnienia przewiduje również nie prowadzenie ewidencji dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy. Pracę w systemie zadaniowym można stosować w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją. Pojęcia te są subiektywne, poza tym Państwowa Inspekcja Pracy nie wyraża zgody, co do zasadności wprowadzenia tego systemu, co może to oznaczać, że firmy będą celowo zmieniały system czasu pracy  na zadaniowy, żeby nie prowadzić ewidencji ( tak jak było do  momentu, kiedy  Główny Inspektorat Pracy z dnia 31 grudnia 2009 r. GPP-459-4560-53/09/PE/RP nie wyraził stanowiska, że bez względu na system czasu pracy obowiązkiem jest ewidencjonowanie czasu pracy).

Należy pamiętać, że praca kierowcy to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również inne czynności, do których należą między innymi:
-załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;
– nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;
-czynności spedycyjne;
-obsługa codzienną pojazdów i przyczep;
– inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;
-niezbędne formalności administracyjne;
-utrzymanie pojazdu w czystości.

Ewidencję pracodawca przechowuje i udostępnia pracownikowi- do 3 lat okresu nią objętego. Zgodnie z projektem, pracodawca nie będzie zobowiązany do  przechowywania wykresówek/plików cyfrowych  po  upływie roku czasu. Należy zaznaczyć, że to właśnie sporządzając ewidencję pracodawca może skontrolować przestrzeganie czasu pracy przez  kierowcę.
 
Propozycja STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

-dodanie do art. 20 ust. 5
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

-dodanie do art. 21 ust. 2
Dodatek za pracę w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna od powiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Uwagi do pkt 10 projektu ustawy o czasie pracy kierowców:

W powyższym przepisie występuje błąd dotyczący druku formularza, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. Omawiany formularz nie obowiązuje od 13 marca 2010r, został zmieniony decyzją Komisji nr 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009r.

 Autorski projekt STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” dotyczący definicji bezpłatnego noclegu

W kwietniu 2010r. został dodany przepis art. 2 pkt 7 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92 poz. 879 z późn. zm.), określający pojęcie podróży służbowej kierowcy. podróż służbowa – każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także wyjazdu poza omawianą miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.
Należności za diety określają rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19  grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz  warunków ustalania należności  przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z  tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Rozporządzenia stosujemy, jeżeli układ  zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania  lub umowa o pracę nie zawierają  postanowień dotyczących diet i zwrotu  kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów oraz innych wydatków( art. 775 § 5  kodeksu pracy).
Pracodawca jest zobligowany nie tylko do wypłacania diet, ale również innych należności czyli  zwrotu  kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów  oraz innych wydatków.

Projekt STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” dotyczy   należności z tytułu ryczałtów za noclegi

Zasady wypłaty należności z tytułu ryczałtów za noclegi określa §7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Podkreślenia wymaga fakt, że ryczałt za nocleg w kraju jaki i za granicą nie przysługuje, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia bezpłatny nocleg.
Czy istnieje definicja noclegu oraz wytyczne jakie wymogi ma spełniać pomieszczenie, żeby można określić mianem noclegu? Odpowiedź jest krótka- nie. Można się domyślać, że jest to hotel, motel, pensjonat itp. ale czy może być to kabina kierowcy?
W tym celu należy przetoczyć orzecznictwo Sądu Najwyższego:
-stworzenie kierowcy przez pracodawcę możliwości spędzania nocy i snu w kabinie samochodu nie oznacza zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w pojęciu § 9 ust. 4 rozporządzenia z 8 maja 2001 r. i z 19 grudnia 2002 r. ( wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 marca 2008 r.I PK 230/2007)
-ze względu na długość pokonywanych tras przez kierowców oraz czas trwania podróży nie można przyjąć, że przy każdej przerwie na nocleg pracodawca lub strona zagraniczna zapewniła bezpłatny nocleg. Kabiny samochodów prowadzonych przez powodów nie były wyposażone wystarczająco do należytego wypoczynku nocnego. Nie zapewniano, zatem bezpłatnego noclegu kierowcom, którzy- nocując w niedogodnych warunkach- ponadto osobiście sprawowali nadzór nad samochodem i mieniem pozwanego pracodawcy(…)?(wyrok z dnia 19 luty 2007 r. I PK 232/06).

Reasumując: zdaniem Sądu Najwyższego kabina kierowcy nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu aktów wykonawczych dotyczących należności z tytułu podróży służbowej. Czy jest to jednak słuszne stanowisko?

Należy zauważyć, że przepis art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.UrzUEL.2006.102.1 z późn. zm.) stanowi: jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.
Skoro omawiane rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dopuszcza możliwość wykorzystania odpoczynku dziennego oraz skróconego tygodniowego okresu odpoczynku to oznacza, że kabina kierowcy jest pełnowartościowym noclegiem dla kierowcy. Gdyby w kabinie samochodu kierowca nie mógł wykorzystać odpoczynku, ponieważ wg. badań naukowców i doświadczenie ( np. statystyka wypadków na drodze spowodowanych przez kierowców, którzy nie wypoczęli w kabinie pojazdu) wskazuje, że nie jest to odpowiednie miejsce gdzie kierowca mógłby odpocząć, to rozporządzenie 561/2006 WE nie dawałoby prawa do wykorzystania odpoczynku właśnie w pojeździe.
Wniosek: odpoczynek w kabinie homologowanej, mającej odpowiednie miejsce do spania jest odpoczynkiem pełnowartościowym.
Czy związku z tym, można przyjąć, że kierowcy należy się ryczałt za nocleg wykorzystany w kabinie samochodu?

Uważamy, że skoro rozporządzenia Unii Europejskiej oraz polskie prawodawstwo umożliwia wykorzystywanie dziennych i skróconych tygodniowych okresów odpoczynków w pojeździe, powinno być to równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu kierowcy.

Stworzona przez STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA” definicja bezpłatnego noclegu ( dodanie do art. 2 pkt 7 lit a w ustawie o czasie pracy kierowców):

bezpłatny nocleg  – oznacza zapewnienie przez pracodawcę lub stronę zagraniczną bezpłatnego  noclegu zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19  grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz  warunków ustalania należności  przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery budżetowej z  tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, którym jest także kabina samochodu, jeżeli:
-pojazd posiada  odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy
-pojazd znajduje się na postoju
-oraz kierowca dokona takiego wyboru.

Mariusz Miąsko Karolina Kruczek
STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu

Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu

Wczoraj (25) maja 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz kilku innych ustaw. Posiedzenie przebiegało sprawnie aż do momentu gdy Przewodniczący Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński opuścił salę obrad w dowód protestu przeciwko projektom nowelizacji składanym przez jedno ze stowarzyszeń oraz związek

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z projektami nowelizacji do ustawy o czasie pracy kierowców zaproponowanymi przez Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. Projekty zostały opracowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. na zlecenie stowarzyszenia. Projekty zostały zgłoszone do prac Komisji Sejmowej. Teraz każdy może sam ocenić projekty i napisać własny komentarz. Zachęcamy do dyskusji…. Pod

11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Decyzją Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym Oraz o Zmianie Innych Ustaw (druk nr 4061), do prac komisji zaproszeni zostali prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., którzy reprezentują Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, które zostało zaproszone do uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.  reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe

Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.