Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Statut

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU
DROGOWEGO
„NAJLEPSZA DROGA”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji
Samochodowej i Transportu Drogowego ?NAJLEPSZA DROGA? w dalszych
postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem?. Stowarzyszenie działa na
podstawie Prawa o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 r., Dz.U. 01,
Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem:
osób fizycznych sprzedających usługi i produkty ubezpieczeniowe, finansowe,
prawne i inne na rynku klientów zmotoryzowanych,
osób zawodowo i społecznie związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu
drogowego
osób zawodowo i społecznie związanych z organizacją ruchu i transportu drogowego
konsumentów-osób będących odbiorcami tych usług i produktów,
zawiąznym w celu podnoszenia standardów kwalifikacji zawodowych tych grup oraz
podnoszenia standardów i jakości produktów i usług
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków, powiat krakowski, województwo
małopolskie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
a. wzrostu jakości produktów i usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą,
rekreacją,
b. działanie na rzecz podnoszenia jakości produktów i usług ubezpieczeniowych.
c. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat produktów ubezpieczeniowych i
finansowych
d. wzrostu standardów i jakości pracy osób ?członków Stowarzyszenia, oferujących
produkty i usługi związane z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
e. zwiększanie społecznej świadomości w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń
komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz funkcjonowania rynku
ubezpieczeniowego i motoryzacyjnego. 2

f. popularyzacja wiedzy o ryzyku, metodach przeciwdziałania jego realizacji oraz roli i
zadaniach ubezpieczeń komunikacyjnych.
g. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
ubezpieczeniowej i finansowej.
h. podnoszenia kultury uczestnictwa w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników
i. podniesienia bezpieczeństwa na drogach,
j. integracji środowisk związanych społecznie i zawodowo z bezpieczeństwem ruchu
drogowego,
k. obrony praw i interesów członków Stowarzyszenia – osób niepełnosprawnych,
uczestników ruchu drogowego,
l. obrony praw i interesów członków Stowarzyszenia – konsumentów produktów i
usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
m. edukacji komunikacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników ruchu
drogowego,
n. edukacji zawodowej dostawców produktów i usług- członków Stowarzyszenia
związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją,
o. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz dobrych praktyk i
uczciwej konkurencji w zakresie będącym przedmiotem aktywności stowarzyszenia
p. tworzenia wysokich standardów wśród osób ? członków Stowarzyszenia ,społecznie
i zawodowo związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
q. pomoc członkom Stowarzyszenia, poszkodowanym w wyniku wypadku losowego
lub z przyczyn zdrowotnych objętych ubezpieczeniem,
r. przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych
s. wspieranie osób- członków Stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
aktywnego wypoczynku i rekreacji,
t. wspieranie osób-członków Stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
poprawy kondycji zdrowotnej,
u. wspieranie osób- członków Stowarzyszenia i ich inicjatyw związanych z promocją
przedsięwzięć kulturalnych, przedsięwzięć podnoszących poziom wiedzy i standard
życia.
v. reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków
Stowarzyszenia, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji,
organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach
wynikających z przedmiotu działania stowarzyszenia i obowiązujących przepisów.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. organizowanie szkoleń podnoszących umiejętności i kulturę jazdy kierowców.
b. szkolenia dostawców, sprzedawców produktów i usług związanych z rynkiem
motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją podnoszące kulturę i jakość obsługi
konsumentów.
c. organizowanie szkoleń w zakresie wiedzy o produktach finansowo ?
ubezpieczeniowych.
d. organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez
e. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
f. działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, dotyczące problemów bezpieczeństwa
komunikacyjnego.
g. organizowanie seminariów, szkoleń, prelekcji, kursów dotyczących problematyki
bezpieczeństwa komunikacyjnego. 3

h. podejmowanie działań mających na celu uruchomienie i wspieranie procesów
ustawodawczych związanych z bezpieczeństwem na drogach, oraz z jakością
produktów i usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją
i. prowadzenie własnej działalności informacyjnej, wystawienniczej i promocyjnej
oraz wydawniczej,
j. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie motoryzacji w
kraju i za granicą.
k. propagowanie kultury podróży i bezpieczeństwa na drogach,
l. popularyzację nowoczesnych metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych,
m. opracowywanie autorskich produktów i usług
związanych z rynkiem motoryzacyjnym, podróżą, rekreacją
n. uczestniczenie, w pracach nad tworzeniem produktów
dotyczących działalności ubezpieczeniowej, finansowej oraz koordynowanie
współpracy w tym zakresie.
o. działanie na rzecz zapewnienia racjonalnej ochrony
interesów konsumentów produktów i usług ubezpieczeniowych oraz finansowych w
sposób gwarantujący jednoczesne respektowanie ekonomicznych celów działania
dostawców tych produktów i usług oraz podmiotów z nimi związanych.
p. współdziałanie z osobami, organizacjami,
Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie służącym realizacji celów Stowarzyszenia, w
szczególności z Polskim Związkiem Motorowym, PIU, UFG, PBUK, IGUiOR,
Rzecznikiem ubezpieczonych.
q. inicjowanie nowoczesnych i uniwersalnych
(globalnych) rozwiązań organizacyjnych w zakresie likwidacji szkód w celu:
-sprostania wymogom prawa w zakresie szybkości postępowania,
-ograniczania kosztów likwidacji,
-podnoszenia poziomu likwidacji technicznej i merytorycznej.
r. badanie rynku motoryzacyjnego, jego potencjału
ubezpieczeniowego i analiza ryzyka ubezpieczeniowego. Wykonywanie w tym
zakresie ocen, ekspertyz i wydawanie opinii oraz tworzenie założeń do programów
prewencyjnych i ubezpieczeniowych
s. inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dla
przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych.
t. organizację konkursów propagujących wiedzę z
obszarów działania Stowarzyszenia
u. prowadzenie własnych ośrodków rekreacyjnych,
szkoleniowych i turystycznych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE  PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a. kandydatów
b. zwyczajnych,
c. wspierających,

d. honorowych.
4. Członkiem kandydatem Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
która zło?y pisemną deklarację oraz pisemną pozytywną rekomendację dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Członkiem kandydatem staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
6. Uchwałę o przyjęciu w poczet kandydatów na członków podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
która:
a. odbyła staż kandydacki w wymiarze od 1 do 12 miesięcy
i
b. przedstawiła pozytywną rekomendację przynajmniej 12 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia,
lub
c. jest członkiem założycielem.
8. Wymiar i sposób odbycia stażu kandydackiego określa Zarząd.
9. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
10. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.
11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
12. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
13. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, przyjęta przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.
15. Członkowie kandydaci mają prawo do udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach
oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach określonych dla
kandydatów na członków Stowarzyszenia.
16. Członkowie kandydaci mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji
jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form
działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach określonych
wyłącznie dla członków Stowarzyszenia,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek. 5

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia uchwałą przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu zaniechania płacenia składek za
okres powyżej 6 miesięcy,
c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez
osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
3. Walne Zgromadzenie Członków, W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym członkowie wspierający,
honorowi oraz zaproszeni goście.
5.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członkom co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju
Stowarzyszenia,
b. uchwalania zmian Statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz
Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i
Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu, 6

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz
wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka
honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz
Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych
przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w ka?dej sprawie wniesionej
pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrze?onych do kompetencji innych
władz stowarzyszenia.
n. Udzielnie absolutorium Komisji Rewizyjnej.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz na
miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu.
13. Do kompetencji Zarządu nale?ą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c. sporządzanie planów pracy i bud?etu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub
obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej 1/3 liczby członków Komisji.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym
Zgromadzeniu,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz
Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na
Walnym Zgromadzeniu.
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 7

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W miejsce poprzedniego
członka wstępuje następny z kandydatów, który uzyskał kolejny wynik w głosowaniu
do określonych władz. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji prywatnych, organizacji społecznych i innych instytucji oraz ofiarności
publicznej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
e. z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie w celu realizacji swych celów statutowych prowadzi działalność
gospodarczą. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje (zgodnie z
nazewnictwem PKD 2007):
1) -Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli (45.32.Z)
2) -Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzeda?
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z)
3) -Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (
46.51.Z),
4) -Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( 47.41.Z ),
5) -Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z)
6) -Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach (47.89.Z)
7) -Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
8) -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
(55.20.Z)
9) -Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe (55.30.Z)
10) -Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.Z)
11) -Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
12) -Wydawanie książek (58.11.Z)
13) -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
14) -Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
15) -Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.11.Z)
16) -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (63.99.Z)
17) -Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność( 63.11.Z), 8

18) -Działalność portali internetowych( 63.12.Z),
19) -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( 66.19.Z),
20) -Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych ( 66.22 Z),
21) -Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
(66.29.Z),
22) -Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 68.10.Z),
23) -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier?awionymi
(68.20.Z),
24) -Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( 68.31.Z),
25) -Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ( 68.32.Z),
26) -Działalność agencji reklamowych ( 73.11.Z PKD ),
27) -Pośrednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) ( 73.12.C ),
28) -Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z)
29) -Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
30) -Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana(74.90.Z)
31) -Wynajem i dzier?awa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
32) -Wynajem i dzier?awa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (77.12.Z)
33) -Wynajem i dzier?awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
34) -Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników (78.10.Z)
35) -Działalność pośredników turystycznych ( 79.11.B ),
36) -Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
37) -Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (79.90.C)
38) -Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ( 82..11.Z),
39) -Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ( 82.19.Z),
40) -Działalność centrów telefonicznych (call center) ( 82.20.Z),
41) -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( 82.30.Z ),
42) -Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilota?u (85.53.Z)
43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
44) -Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)
45) -Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)?

3. Stowarzyszenie mo?e nabywać udziały lub akcje podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą mogącą wspierać cele statutowe
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd uchwałą ? zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków. Jednoosobowo członek Zarządu może dokonywać czynności
zobowiązujących w kwocie nie przekraczającej 20 000 zł w miesiącu kalendarzowym, 9

natomiast w przypadku jednorazowej czynności przekraczającej kwotę 10 000 zł
konieczna jest zgoda drugiego członka Zarządu.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów ? (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Delegatów
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.