Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Wykaz prac Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” zrealizowanych do roku do 2016 - Najlepsza Droga

Wykaz prac Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” zrealizowanych do roku do 2016

STOWARZYSZENIE ”NAJLEPSZA DROGA” JEST AUTOREM ZMIAN W ZAKRESIE:

 1. Poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR,
 2. Autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE,
 3. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 4. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 5. Autorem ujednoliconego z Niemieckim BAG stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 6. Autorem poprawy błędnego tłumaczenia Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009  r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia 2010 r .,
 7. Autorem poprawy błędnego tłumaczenia rozporządzenia 1071/2009 WE,
 8. Autorem analizy projektu nowelizacji  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151,
 9. Stowarzyszenie jest autorem nowelizacji tzw.: „specustawy autostradowej”.

WYKAZ PRAC , OPRACOWAŃ ORAZ PISM WYKONANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

ZADANIA WŁASNE ZREALIZOWANE W ROKU 2011:

 1. Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 6 ust 1 lit. a,
 2. Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 4 ust. 2 litera b,
 3. Zapytanie o stanowisko GITD dotyczące nakładania nielegalnych kar w wysokości 3000 zł „za bramownice”,
 4. Ponowne pismo do GITD dotyczące bezprawnego nakładania kara za jazdę po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty,
 5. Pismo prawne do Ministerstwa Infrastruktury – w sprawie zasad dopuszczenia przewoźników do infrastruktury przystankowej (prywatnej) na liniach regularnych,
 6. Pismo prawne do MI w sprawie formy „poświadczenia sytuacji finansowej” po 4 grudnia 2011r.

PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2011:

 1. Pismo w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego),
 2. Pismo z dnia 19 styczeń 2012 r. do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 3. Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 4. Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 5. Organizacja Konferencji Transportowej w Jerzmanowicach w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 6. Uczestnictwo 5 – krotnie w Podkomisjach Sejmowych w pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 1454.

ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2012:

 1. Petycja z dnia 02 maja 2012 r. do Parlamentu Europejskiego w sprawie czasu pracy kierowców w oparciu o Rozporządzenie 561/2006 WE i Rozporządzenia 1071/2009 WE,
 2. Pismo z dnia 05 czerwca 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego W Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie pilotażu pojazdów ponadnormatywnych,
 3. Pismo z dnia 25 czerwca 2012 r. do Premiera w sprawie nielegalnie nakładane kary za przejazd przez bramownice,
 4. Pismo z dnia 26 czerwca 2012 r. do MTB i GM w sprawie możliwości zarządzaniem transportem przez obcokrajowca spoza UE na podstawie CKZ,
 5. Pismo z dnia 16 lipiec 2012 r. do UOKiK oraz MT w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Nowym Sączu,
 6. Pismo z dnia 13 lipiec 2012 r. do MTB i GM w sprawie interpretacji Rozporządzenia 1071/2009 WE w zakresie zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie firmy transportowej,
 7. Pismo z dnia 20 lipca 2012 r. do NIK w sprawie ważenia pojazdów na podstawie instrukcji obsługi,
 8. Pismo z dnia 27 lipca 2012 r. do MT w sprawie odmowy przyjmowania sprawozdań finansowych przez BTM oraz Starostwa Powiatowe od małych przedsiębiorców,
 9. Pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. do MTB i GM w sprawie Interpretacji zapisów w zakresie zasad wyliczenia „prędkości technicznej” – sygnatura – 1/KPV/13/08/2012/MM/2,
 10. Pismo do Straży Miejskiej w Krakowie w zakresie wprowadzania w błąd przez Strażników kierowców w zakresie art. 130 a.,
 11. Odpowiedź z dnia 20 sierpnia 2012 r. na pismo Ministra Transportu w sprawie pisma ND dotyczącego zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie lub w bazie przedsiębiorstwa, sygnatura – 3/KPV/20/08/2012/MM/1,
 12. Pismo z dnia 9 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie praktycznej potrzeby dokonania przez Ministerstwo Transportu wiążącej wykładni przepisów o obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych – na przykładnie dowożenia dzieci do szkoły,
 13. Pismo z dnia 23 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego ; wykładni roli gminy winny być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy – sygnatura – 5/KPV/23/08/2012/MM/1,
 14. Pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezczynności organu tj. Ministerstwa Transportu w sprawie bezczynności organu Ministerstwa Transportu w sprawie ciążącego na nim obowiązku przypomnienia gminom o przestrzeganiu obowiązującego prawa.. Przypomnienie to dotyczy zagadnień uregulowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010/Dz.U. 2011 Nr.5,poz. 13 i wynika ze: stanu faktycznego nie przestrzegania przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowymi przez liczne gminy w Polsce. Taki stan faktyczny powoduje pilną konieczności renegocjacji zawartych przez te gminy umów z operatorami dworców autobusowych. – na przykładzie gminy Nowy Sącz ; uzyskania i nadużywania przez przywołanych wyżej operatorów pozycji dominującej w świetle przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów, oraz zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji – sygnatura: 6/KPV/24/08/2012/MM/1,
 15. Pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji – wobec różnorodnego stanowiska Starostw Powiatowych i BTM – czy sprawozdanie finansowe powinno być składane przez przewoźników każdorazowo (corocznie aktualne) – czy też może być złożone jednorazowo ? Wykładnia dokonana przez Ministerstwo Transportu winna stanowić podstawę dla jednolitej praktyki wszystkich urzędów administracji publicznej (w tym BTM) – sygnatura – 7/KPV/29/08/2012/MM/1,
 16. Pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za merytoryczną odpowiedzi na pismo naszego Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie dotyczącej zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego UE na stanowisku zarządzającego transportem. Sygnatura : 8/KPV/31/08/2012/MM/1,
 17. Pismo w sprawie pełnej realizacji przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego wniosków pokontrolnych NIK z przeprowadzonej przez nią kontroli w zakresie ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy. W szczególności chodzi o wnioski dotyczące wiarygodności pomiarów masy całkowitej pojazdów za pomocą wag przenośnych do pomiarów statycznych,
 18. Podziękowania dla Ministra Transportu za zajęcie stanowiska w sprawie wyliczenia „prędkości technicznej” o której mowa w paragrafie 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy.
 19. Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2012 r. dot.: bezpodstawnego i sprzecznego z treścią normy prawnej nakładania na tysiące obywateli bardzo wysokich kar w oparciu o wytyczne Ministerstwa Transportu. Pismo: 8/KPV/17/09/2012/MM/1,
 20. Pismo z dnia 21.09.2012 r, do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za odpowiedź na pismo z dnia 27.07.2012 roku w sprawie domowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych. Pismo 9/KPV/21/09/2012/MM/1,
 21. Pismo z dnia 9 października 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładania przez Inspekcję Transportu Drogowego  kar grzywny na przewoźników. Pismo: 9/KPV/09/10/2012/MM/1,
 22. Pismo z dnia 5 listopada 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładane kary za przejazd przez bramownice,
 23. Pismo z dnia 14 grudnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ponownego rozpatrzenia pism, które wystosowała Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 24. Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 25. Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 26. Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 27. Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 28. Ponowne pismo z dnia 8 lipca 2012 r. na skandaliczna odpowiedź z Urzędu Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym – sygnatura – 1/KPV/08/08/2012/MM/1,
 29. Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Krakowie. – sygnatura – 4/KPV/20/08/20120/MM/2,
 30. Pismo z dnia 04 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta na temat zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 31. Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie,
 32. Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie interwencji w imieniu jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 33. Pismo z dnia 15 października 2012 r. do Wojewody Małopolskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 34. Pismo z dnia 19 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Kielce oraz pismo do Wojewody Świętokrzyskiego   w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez  administratorów dworca autobusowego,
 35. Pismo z dnia 24 października 2012 r. do Prezydenta Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 36. Pismo z dnia 6 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezprawnego uzależnienia przez Straż Miejską wydania usuniętego pojazdu/na koszt właściciela/od wcześniejszej zapłaty przez niego grzywny.
 37. Pismo z dnia 13 listopada 2012 r. do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej dotyczące artykułu umieszczonego w dzienniku Gazeta Wyborcza w sprawie opłat viaTOLL,
 38. Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego  z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 39. Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Starosty Powiatu Wadowickiego w sprawie dyskryminacji działań podjętych wobec członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 40. Skarga z dnia 15 listopada 2012 r. wystosowana do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w imieniu członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 41. Protest z dnia 15 listopada 2012 r. do Redakcji TVP Kraków w sprawie materiału wyemitowanego w TVP Kraków w wydaniu Kroniki w dniu 12 listopada 2012 r.,
 42. Pismo z dnia 16 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego  z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga ,
 43. Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zagadnienia związanego ze spółką z o.o. RDA Kraków.
 44. Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do redaktora „Gazety Prawnej” w sprawie artykułu zamieszczonego dnia 30 października 2012 r. w dzienniku „Gazeta Prawna”.
 45. Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

ZADANIA WŁASNE I AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2013:

 1. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczącego wysokości stawek pobieranych od przewoźników. sygnatura 1/KPV/16/01/2013/MM/1,
 2. Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Andrychów w sprawie dotyczącej jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. sygnatura 2/KPV/16/01/2013/MM/2,
 3. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Szefa Gabinetu Politycznego w celu spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem Januszem Piechocińskim sygnatura 3/KPV/31/01/2013/MM/1,
 4. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie naliczania kar za bramownice. sygnatura 4/KPV/31/01/2013/MM/2,
 5. Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wielokrotnego nakładania kar przez Inspekcje Transportu Drogowego . sygnatura 5KPV/31/01/2013/MM/3,
 6. Pismo z dnia 7 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników na dworcach. Sygnatura 6/KPV/07/02/2013/MM/1,
 7. Pismo z dnia 11 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowych Sygnatura 7/KPV/11/02/2013/MM/1,
 8. Pismo z dnia 12 luty 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie wysokości stawek pobieranych od przewoźników. Sygnatura 8/KPV/12/02/2013/MM/1,
 9. Pismo z dnia 27 luty 2013 r. do Posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy. Sygnatura 9/KPV/27/02/2013/MM/1,
 10. Pismo z dnia 28 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ograniczenia dostępu do przystanków w Rzeszowie dla przewoźników. Sygnatura: 10/KPV/28/02/2013/MM/1,
 11. Pismo z dnia 15 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych . Sygnatura: 11/KPV/15/03/2013/MM/1,
 12. Pismo z dnia 18 marca 2013 r. do Mecenasa reprezentującego RDA Sp. z o. o. w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników. Sygnatura: 12/KPV/18/03/2013/MM/1,
 13. Pismo z dnia 19 marca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji administracyjnej przez urząd GITD bez podania podstawy prawnej. Sygnatura: 13/KPV/19/03/2013/MM/1,
 14. Pismo z dnia 09 kwietnia 2014 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot.: pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254),
 15. Pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r. do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga . Sygnatura: 14/KPV/29/04/2013/MM/1,
 16. Pismo z dnia 29 maja 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych przez organy administracji. Sygnatura: 15/KPV/29/05/2013/MM/1,
 17. Pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie artykułu z Rzeczpospolitej dotyczącego  systemu ViaToll. Sygnatura: 16/KPV/06./06/2013/MM/1,
 18. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udziałów Gminy Miejskiej Kraków w RDA Sp. z o. o. Sygnatura: 17/KPV/10/06/2013/MM/1,
 19. Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów  w sprawie interwencji dotyczącą członka Stowarzyszenia. Sygnatura: 18/KPV/10/06/2013/MM/2,
 20. Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Burmistrza Gminy Olkusz w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 20/KPV/23/07/2013/MM/1,
 21. Pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. Sygnatura: 21/KPV/25/07/2013/MM/1,
 22. Wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kierowanie wszelkich wezwań do użytkownika pojazdu zamiast do właściciela z powodu wysokich kosztów, jakimi obarcza leasingodawca leasingobiorcę z tytułu odpowiedzi na wezwania GITD Sygnatura: 22/KPV/30/07/2013/MM/1,
 23. Pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziękowania za przesłane pismo do Stowarzyszenia dotyczące systemu viaTOLL. Sygnatura: 23/KPV/25/07/2013/MM/2,
 24. Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. Sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1,
 25. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. Sygnatura: 25/KPV/08/08/2013/MM/2,
 26. Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów w kontekście relacji pomiędzy zaświadczeniem działalności kierowcy, a uregulowaniami ustawy o czasie pracy kierowców, uregulowań Kodeksu Pracy, uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, a także umowy międzynarodowej AETR. Sygnatura: 26/KPV/08/08/2013/MM/3,
 27. Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 r. do Ministra Zdrowie dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Sygnatura: 27/KPV/14/08/2013/MM/1,
 28. Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych  zamówień publicznych. Sygnatura: 28/KPV/02/09/2013/MM/1,
 29. Pismo z dnia 10 września 2013 r. do Ministra Transportu Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Najlepsza Droga przez Kancelarię Prawną Viggen Sp. Jawna. Sygnatura: 29/KPV/10/09/2013/MM/1,
 30. Pismo z dnia 16 września 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowym Sączu w sprawie interwencji odnośnie jednego członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Sygnatura: 30/KPV/16/09/2013/MM/1,
 31. Wniosek z dnia 23 października 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjaśnienia nieprawidłowości treści „zaświadczenia działalności kierowców” o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sygnatura: 31/KPV/23/10/2013/MM/1.

ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2014:

 1. Pismo z dnia 17 stycznia 2014 r. do Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące stanowiska prawnego przygotowanego dla MTBiGM w sprawie udzielenia przez państwo polskie ewentualnej „pomocy publicznej” w przypadku wypłaty zaległych należności dla podwykonawców budujących drogi krajowe oraz autostrady. Sygnatura: 1/KPV/17/01/2014/MM,
 2. Pismo z dnia 10 marca 2014 r. do W-ce Premier Rady Ministrów RP w sprawie wypłaty zaległych należności dla podwykonawców budujących drogi krajowe oraz autostrady. Sygnatura: 2/KPV/10/03/2014/MM/1,
 3. Pismo z dnia 10 marca 2014 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie wniosku o zbadanie legalności Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu. Sygnatura: 3/KPV/10/03/2014/MM/2,
 4. Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254). Sygnatura: 4/KPV/09/04/2014/MM/1,
 5. Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. do Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy prawnej w nadzorze nad implementacją międzynarodowych aktów prawnych o zasięgu: Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii, a także o zasięgu Euroazjatyckim w obszarze branży transportu drogowego. Sygnatura: 5/KPV/09/04/2014/MM/2,
 6. Pismo z dnia 23.06.2014 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254). Sygnatura: 6KPV/23/06/2014/MM/1,
 7. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” do Prokuratora Generalnego z 12.12.2014 r. w przedmiocie wyroku sygn. akt: I PK 71/13, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej,
 8. Spotkanie w GDDKiA w Łodzi w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 9. Spotkanie z Likwidatorem Unidex Sp.zo.o. w sprawie zgłoszenia nierozliczonych wierzytelności członków Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” budujących autostradę A-1 do listy wierzytelności Budbaum S.A.,
 10. Wielokrotny Kontakt z Likwidatorem Unidex Sp. zo.o. oraz księgową likwidatora w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1. (Łącznie odbyło się kilka kontaktów osobistych i telefonicznych w przedstawicielami i prawnikami GDDKiA w Łodzi w przedmiotowym zakresie),
 11. Kontakt z Syndykiem Masy Upadłości Budbaum S.A. oraz księgową syndyka w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 12. Wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 13. Ponowna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa oraz przedstawicielami GDDKiA w Warszawie (Panem Miłkiem i Troszyńskim) w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 14. Kolejna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 15. Jeszcze jedna wizyta w Ministerstwie Transportu u Wiceministra Transportu – Zbigniewa Rynasiewicza oraz dyrektorami departamentów ministerstwa w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 16. 3 spotkania z Panią Poseł Libera Małecką w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1.

ZADANIA WŁASNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W ROKU 2015:

 1. 3 spotkania z Panią Poseł Libera Małecką w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 2. Spotkanie w Sejmie RP z Panią Poseł Katarasińską w celu ok,reślenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 3. Spotkanie z Panią Minister Transportu Marią Wasiak – spotkanie w Sosnowcu w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 4. Spotkanie z Panią Minister Transportu Marią Wasiak oraz dyrektorami departamentów w MT – w spotkanie w Sosnowcu w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 5. Korespondencja z sądem w Lublinie w ceku określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 6. Spotkanie w Katowicach z Wice Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem w sprawie rozliczenie robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 7. Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim z Posłem Grzegorzem Wojciechowskim z Komisji Sprawiedliwości w sprawie rozliczenie robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 8. Spotkanie w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości z Wice Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz Dyrektorem Biura Politycznego Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 9. Spotkanie w Krzeszowicach z Łukaszem Smółką Szefem Gabinetu Politycznego w sprawie rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych (w sprawie pana Mariusza Hajdasa – członka ND) oraz innych członków ND w celu określenia metodyki rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 10. Uczestnictwo w posiedzeniu Sądu w Lublinie w celu wpisania wierzycieli (podwykonawców) firmy Unidex do listy masy upadłości firmy Budbaum S.A. w celu rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga poszkodowanych przy budowie autostrady A-1,
 11. Ponowny wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 15.01.2015 r. do Prokuratora Generalnego w przedmiocie wyroku z dnia 10 września 2013 r. wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich,
 12. Zapytanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 5.06.2015 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w przedmiocie retro aktywnego wyroku z dnia 10 września 2013 r., wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki,
 13. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 21 czerwca 2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego dot. Postanowienia Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r., wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego – Biura Studiów i Analiz,
 14. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 23.06.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., wysłany do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki,
 15. Pismo z dnia 28.08.2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad wypłat na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej i EOG minimalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy pracowników delegowanych do pracy za granicą w trybie uregulowań międzynarodowego prawa pracy, a w szczególności w trybie uregulowań Dyrektywy 96/71 WE,
 16. Zawezwanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z 19.10.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie informacji zaprezentowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dokumencie „ Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie,
 17. Wniosek o pomoc prawną Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP z 2.12.2015 r.,

INTERWENCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2016:

 1. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. odpowiedzi Pani Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zgłoszonych przez stowarzyszenie uzasadnionych podejrzeń nieprawidłowości w orzecznictwie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych kierowców, zgłoszonych do SN pismem z dnia 4 lutego 2016 r.,
 2. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości ws. mankamentów polskiego wymiaru sprawiedliwości,
 3. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Premier Beaty Szydło na temat likwidacji lub reorganizacji Inspekcji Transportu Drogowego
 4. Pismo z dnia 11 marca 2016 r. do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dot. oceny projektu nowelizacji ustawy i delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,
 5. Pismo z dnia 21 kwietnia 2016 r. do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dot. pisma z dnia 8 kwietnia 2016 r. ws. orzecznictwa w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych,
 6. Pismo z dnia 2 czerwca 2016 r. do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego RP dot. błęfu w Uchwale 7 sędziów SN z dnia 12 czerwca 2014 r. ,
 7. Skarga z dnia 5 lipca 2016 r. do Komisji Europejskiej ws. wypłaty płacy minimalnej w Niemczech oraz Francji,
 8. Pismo z dnia 8 lipca 2016 r. do Zastępcy GDDKiA ws. budowy drogi ekspresowej S17,
 9. Pismo z dnia 10 sierpnia 2016 r. do Prokuratora Generalnego dot. orzecznictwa Sądu Najwyższego i niektórych sądów powszechnych w zakresie wypłaty kierowcom ryczałtów noclegowych,
 10. Pismo z dnia 2 września 2016 r. do Rzecznika Dyscyplinarnego dot. odpowiedzi Rzecznika Dyscyplinarnego SN z dnia 27 lipca 2016 roku sygn. Pisma L.dz.RD 10.16 dotyczącą w szczególności wyroku SN z 10 września 2013 roku o syg. I PK 71/13 oraz innych zgłoszonych prrzeze mnie rozstrzygnięć SN. Dotyczących wypłaty kierowcom ryczałtów noclegowych za noclegi zrealizowane w specjalistycznych kabinach noclegowych (bez poniesienia kosztu noclegu),
 11. Pismo z dnia 9 sierpnia 2016 r. do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dot. odpowiedzi Pani Prezes Sądu Najwyższego z dnia 1 sierpnia 2016 roku Sygn. Pisma BSA III-055-146/15.
 12. Wywiad z dziennikarzem Polskiego Radia 24 w Warszawie w zakresie projektu likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego.

INTERWENCJE WS. POSZKODOWANYCH PRZY BUDOWIE AUTOSTRADY A-1 W LATACH 2012-2016:

 1. Pismo kierowane do parlamentarzystów z wnioskiem o wsparcie w rozliczeniu wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 2. Uzyskanie oświadczenia senatora Ortyla w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 3. Wniosek do Marszałek Sejmu E. Kopacz o pomoc w rozliczenie wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 4. Projekt nowelizacji „specustawy autostradowej” wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. i Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”,
 5. Uzyskanie odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na wniosek o spotkanie w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 6. Uzyskanie odpowiedzi Ministerstwa Transportu na zgłoszenie projektu „specustawy autostradowej”,
 7. Korespondencja z GDDKiA w Warszawie w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 8. Korespondencja z Ministerstwem Transportu w sprawie rozliczenia wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 9. Przygotowanie Stanowiska prawnego Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. oraz Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” w sprawie możliwości rozliczenia wierzytelności bez naruszenia zasady „pomocy publicznej” (sporządzone po odpowiedzi Ministerstwa, iż zasada „pomocy publicznej” stoi na przeszkodzie rozliczenia przedmiotowych wierzytelności w trybie zaproponowanym w projekcie nowelizacji „specustawy autostradowej” zaproponowanej przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”),
 10. Uzyskanie informacji Ministerstwa Infrastruktury w sprawie „pomocy publicznej” w kontekście projektu nowelizacji „specustawy autostradowej” przygotowanej przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”,
 11. Uzyskanie odpowiedzi MSZ, potwierdzającej w pełni stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. i Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”, iż przygotowany projekt nowelizacji specustawy autostradowej nie narusza zasady pomocy publicznej,
 12. Pismo z prośbą o pomoc do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej,
 13. Pismo Dyrektora Biura Prawnego GDDKiA z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Kuratora Unidex Sp.zo.o.,
 14. Pismo Dyrektora Biura Prawnego GDDKiA z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Sądu Rejonowego w Lublinie,
 15. Pismo Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie,
 16. Prośba o spotkanie do GDDKiA w Łodzi,
 17. Ponowna prośba o spotkanie do GDDKiA w Łodzi,
 18. Pismo GDDKiA w Łodzi z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” do Sądu Rejonowego w Lublinie,
 19. Uzyskanie wyjaśnienienia Likwidatora „Unidex Sp. zo.o.”,
 20. Zgłoszenie potwierdzenia wierzytelności (z inicjatywy Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” przez Likwidatora Unidex Sp.zo.o., do GDDKiA w Łodzi,
 21. Korespondencja GDDKiA w Łodzi do likwidatora Unidex Sp.zo.o. (z inicjatywy Stowarzyszenia Najlepsza Droga”),
 22. Korespondencja GDDKiA w Łodzi do Stowarzyszenia „Najlepsza Droga” ,
 23. Wniosek do pani poseł Libera-Małeckiej o pomoc w rozliczeniu wierzytelności za pracy wykonane przy budowie autostrady A-1,
 24. Pismo do Likwidatora „Unidex” z prośbą o zgłoszenie przedmiotowych wierzytelności,
 25. Pismo Poseł Libera Małeckiej do GDDKiA z prośbą o rozliczenie wierzytelności za budowę autostrady A-1,
 26. Uzyskanie odpowiedzi GDDKiA do Poseł Libera Małęckiej,
 27. Zgłoszenie przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”, wierzytelności do Sądu Rejonowego w Białymstoku,
 28. Uczestnictwo zastępcy procesowego Natalii Sołtowskiej w rozprawie w Białymstoku,
 29. Wywiad z dziennikarzem portalu Jagielloński 24 w sprawie dotyczącej rozliczenia robót budowlanych za budowę dróg krajowych członków ND w kwestii rozliczenia członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga, poszkodowanych przy budowie autostrady A-1.

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

Kompleksowy wykaz wszystkich interwencji i inicjatyw „Najlepszej Drogi”

Kompleksowy wykaz wszystkich interwencji i inicjatyw „Najlepszej Drogi”

STOWARZYSZENIE „”NAJLEPSZA DROGA” JEST AUTOREM ZMIAN W ZAKRESIE: 1. Poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR, 2. Autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE, 3. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”, 4. Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2011

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2011

Pismo do MI w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego), Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku, Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian

Zadania własne o zasięgu ogólnokrajowym w roku 2012

Zadania własne o zasięgu ogólnokrajowym w roku 2012

  Petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie czasu pracy kierowców w oparciu o Rozporządzenie 561/2006 WE i Rozporządzenia 1071/2009 WE, Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego W Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie pilotażu pojazdów ponadnormatywnych, Pismo do Premiera w sprawie nielegalnie nakładane kary za przejazd przez bramownice, 4Pismo do MTB i GM w sprawie możliwości

Interwencje lokalne na zlecenie członków Stowarzyszenia w 2012 roku

Interwencje lokalne na zlecenie członków Stowarzyszenia w 2012 roku

Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach, Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach, Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2012

Akcje informacyjne oraz społeczne w roku 2012

Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.